Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden voor overeenkomst inzake marketing project management.

 

Artikel 1: Toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden

1.1 Door verlening van een opdracht aan Red Flame Marketing verklaart de opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van de algemene leveringsvoorwaarden van Red Flame Marketing en dat hij met deze leveringsvoorwaarden akkoord gaat.

1.2 Afwijken van de algemene leveringsvoorwaarden is alleen mogelijk wanneer die voorwaarden expliciet in een overeenkomst tussen de opdrachtgever en Red Flame Marketing opgenomen wordt.

1.3 Deze voorwaarden gelden voor ieder aanbod tussen Red Flame Marketing en een opdrachtgever waarop Red Flame Marketing deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

 

Artikel 2: Uitvoering opdracht door Red Flame Marketing

2.1 Red Flame Marketing zal de opdracht zelfstandig en buiten dienstbetrekking van de opdrachtgever naar behoren en zo goed mogelijk uitvoeren.

2.2 Nadat de offerte of prijsopgave is geaccordeerd zal Red Flame Marketing de opdracht uitvoeren.

2.3 Oplevering geschiedt voor, tijdens of op de overeengekomen datum. In geval van overschrijding van enige termijn zal Red Flame Marketing en opdrachtgeven zo spoedig mogelijk in overleg met elkaar treden.

2.4 Verschuiven en/of annuleren van de opdracht. Het verschuiven van de opdracht is mogelijk met een schriftelijk (bijvoorbeeld per e-mail) akkoord van beide partijen over de nieuwe datum. Indien Red Flame Marketing niet beschikbaar is op de verschoven datum en er kan geen akkoord over alternatieve invulling van de dienstverlening worden gevonden wordt de verschuiving van de Opdrachtgever gezien als een annulering van de opdracht en gelden de volgende annuleringstarieven.

 

Annuleringstarieven. Het annuleren van de opdracht is kosteloos tot 7 dagen voor aanvang van de opdracht. In geval tussen de 7 tot 3 dagen voor aanvang van de opdracht zal 30% van het overeengekomen bedrag in rekening worden gebracht. Annulering tussen de 72 en 24 uur voor aanvang van de opdracht zal 60% van het bedrag in rekening worden gebracht. Bij annulering binnen 24 uur voor aanvang van de opdracht zal 80% van het bedrag in rekening worden gebracht.

 

Artikel 3: Medewerking van de opdrachtgever

3.1 Volledige medewerking door de opdrachtgever aan de uitvoering van de opdracht is noodzakelijk om tot het gewenste eindresultaat te komen binnen de gestelde uitvoeringstermijn. De opdrachtgever verstrekt aan Red Flame Marketing binnen de verzochte termijn alle noodzakelijke informatie, draaiboeken, documenten, huisstijl-elementen, campagnerapportage ’s en andere zaken als daarover overeenstemming is bereikt. Sprekend voorbeeld van dit artikel: voor de oplevering van een marketing project is de toegang tot de noodzakelijke publiceerkanalen noodzakelijk.

3.2 Indien voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens of faciliteiten niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken worden verstrekt, heeft Red Flame Marketing het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en om de hieruit voortvloeiende extra kosten in rekening te brengen. Bijvoorbeeld: Het reserveren van een nieuw dagdeel voor de oplevering van een campagneplan omdat de toegang tot de social media kanalen niet tijdig waren. Kleine aanpassingen kunnen op basis van coulance worden uitgevoerd, echter kunnen de excessen de werkzaamheden van Red Flame Marketing dusdanig drastisch verstoren dat de Opdrachtgever door middel van dit artikel op de hoogte wordt gesteld van de gevolgen.

3.4 Indien de Opdrachtgever akkoord heeft gegeven kan de het project niet meer kosteloos aangepast worden. Een akkoord vindt plaats wanneer deze schriftelijk wordt uitgesproken door de Opdrachtgever (bijvoorbeeld via e-mail) of vindt stilzwijgend plaats wanneer er niet binnen zeven kalenderdagen na ontvangst van het marketing project om aanpassing wordt verzocht. Structurele (grote) aanpassingen in het project op verzoek van de Opdrachtgever na akkoord, kunnen worden ingepland maar zullen per dagdeel moeten worden ingekocht. Dit artikel is opgesteld om de door de Opdrachtgever achteraf (na oplevering uiteindelijke versie) gekregen inzichten in de richting van de montage te beteugelen en helderheid te verschaffen welke kosten binnen en buiten de offerteprijs vallen.

 

Artikel 4: Prijs, betaling, zekerheidstelling

4.1 Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (B.T.W.) tenzij anders vermeld op de betreffende pagina, offertes of andere uitingen.

4.2 Alle facturen zullen door de opdrachtgever worden betaald overeenkomstig de op de factuur vermelde betalingscondities. Tenzij anders schriftelijk overeengekomen wordt een betaaltermijn van 14 (te zegge veertien) kalenderdagen gehanteerd.

4.3 Bij het uitblijven van een betaling na het verstrijken van de betaaltermijn van 14 (te zegge veertien) dagen zal er altijd het gesprek worden opgezocht. Echter, indien de opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen overeengekomen termijn betaalt staat het Red Flame Marketing vrij na het versturen van betaalherinneringen – in navolging van de wettelijk voorgeschreven stappen – een incassobureau te gebruiken om de factuursom te incasseren.

 

Artikel 5: Auteursrechten

5.1 Het auteursrecht op werken, ontwerpen op audiovisuele werken hieronder begrepen, komt toe aan aan diens licentiegevers. Voorbeeld: Als project manager gebruik ik als aanvulling van mijn eigen geproduceerde producten, strategieen en plannen, digitale bibliotheken met muziek, beelden, animaties, ontwerpen en afbeeldingen (stock-materiaal) waarover ik licentiekosten afdraag. Vanuit mijn licentie ben ik gerechtigd deze op mijn werken – in opdracht van de Opdrachtgever – te plaatsen voor het uitvoeren van mijn beroep. Bij oplevering van het project worden deze rechten niet overgedragen aan de opdrachtgever, u wordt niet eigenaar van de licentie van de muziek en zal de rechten zelf moeten afkopen of afdragen indien u bijv. de fotografie vaker wil gebruiken en op andere plaatsen dan in mijn videoproduct.

5.2 Red Flame Marketing zet te allen bij voorkeur zijn naam bij de strategie, of campagneplan, mits er bezwaar tegen wordt gemaakt. Tevens is Red Flame Marketing gerechtigd in voorkomend geval de namen te vermelden van makers van het ontwerp en of het audiovisuele werk. De opdrachtgever zal indien Red Flame Marketing dat nodig acht, het te verveelvoudigen werk voorzien van het symbool © met de naam van Red Flame Marketing en het jaar van de eerste openbaarmaking.

5.3 Het is opdrachtgever toegestaan zonder toestemming van de door Red Flame Marketing geleverde ontwerpen en/of audiovisuele werken te bewerken. Red Flame Marketing houdt zich aanbevolen indien er nieuw materiaal uit bestaand werk kan worden opgeleverd en wenst hiervan op de hoogte te worden gesteld indien ter sprake, indien er na overleg geen vervolgopdracht ontstaat zal Red Flame Marketing ondersteunen waar nodig en staat het klantsucces voorop.

5.4 In de tussen partijen overeengekomen prijs is tevens inbegrepen de vergoeding voor het overeengekomen gebruik van het audiovisuele werk met betrekking tot het verspreidingsgebied en de in de overeenkomst vastgelegde eerste bestemming. In geval van ander gebruik, verveelvoudiging, hergebruik of ruimer gebruik van het audiovisuele werk, al dan niet in gewijzigde vorm, dient tussen partijen steeds een nadere overeenkomst met betrekking tot deze vergoeding te worden gesloten.

5.7 De opdrachtgever zal niet zonder schriftelijke toestemming van Red Flame Marketing door aan de opdrachtgever gepresenteerde voorstellen, campagneplannen, strategieën, treatments, ontwerpen of audiovisuele werken, geheel of gedeeltelijk, gebruiken op enigerlei wijze anders dan is overeengekomen.

 

Artikel 6: Klachten, in gebreke stelling

6.1 Klachten over de verrichte werkzaamheden kunnen tot 7 dagen (te zegge zeven) na oplevering schriftelijk (bijvoorbeeld per e-mail) worden aangeleverd in een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming zodat er adequaat gereageerd kan worden.

6.2 Indien een klacht gegrond is zal alles in het werk worden gesteld om het project aan te passen naar de vooraf gestelde wensen en eisen. De klacht wordt beoordeeld door de wensen en eisen uit de voorbereiding te vergelijken met het eindresultaat. Inzichten en wensen die bij de Opdrachtgever zijn ontstaan na de de uitvoerfase zijn hier geen onderdeel van.

 

Artikel 7: Aansprakelijkheid van Red Flame Marketing

7.1 Red Flame Marketing is slechts aansprakelijk voor de schade die de opdrachtgever lijdt als rechtstreeks gevolg van hem door zijn opzet of grove schuld toe te rekenen tekortkomingen of onrechtmatig handelen bij de vervulling van de opdracht begaan, dan wel van personen waarvan Red Flame Marketing zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient.

7.2 Iedere aansprakelijkheid van Red Flame Marketing voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst. Red Flame Marketing in voorts in geen geval aansprakelijk voor vertragingsschade, schade wegens verlies van gegevens, schade wegens overschrijding van leveringstermijnen als gevolg van gewijzigde omstandigheden, schade als gevolg van het verschaffen van een gebrekkige medewerking, informatie of materialen door de opdrachtgever of schade wegens door Red Flame Marketing gegeven inlichtingen of adviezen waarvan de inhoud niet uitdrukkelijk onderdeel van de schriftelijke overeenkomst vormt.

7.3 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds, dat de opdrachtgever na het ontstaan van de schade zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is, de schade schriftelijk bij Red Flame Marketing heeft gemeld.

 

Artikel 8: Overmacht

8.1 Een tekortkoming in de nakoming van enige verplichting kan Red Flame Marketing niet worden toegerekend, indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid, die niet is te wijten aan haar schuld noch krachtens wet, rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

 

Artikel 9: Vrijwaring

9.1 Red Flame Marketing vrijwaart de opdrachtgever voor aanspraken van derden wegens vermeende inbreuken op hun rechten van intellectuele eigendom.

9.2 De opdrachtgever vrijwaart Red Flame Marketing voor aanspraken van derden voortvloeiend uit het gebruik van de productie, waaronder uitdrukkelijk begrepen aanspraken van derden in gevallen, waarin de opdrachtgever zelfstandig een bepaalde inbreng in de productie heeft gehad, bijvoorbeeld door het voorschrijven van bepaalde handelingen, objecten, teksten et cetera, waarvan Red Flame Marketing het schade veroorzakend of inbreuk makend karakter in redelijkheid niet kan beoordelen.

 

Artikel 10: Geschillen

10.1 De rechter in de vestigingsplaats van Red Flame Marketing is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft Red Flame Marketing het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

10.2 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

 

Artikel 11: Toepasselijk recht

11.1 Op elke overeenkomst tussen Red Flame Marketing en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

 

Artikel 12: Wijziging, uitleg en vindplaats van de voorwaarden

12.1 Deze voorwaarden zijn op te vragen op de website https://redflamemarketing.com/algemene-voorwaarden/

12.2 Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.

12.3 Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

12.4 Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Red Flame Marketing en opdrachtgever zullen in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.